കവർ സ്റ്റോറി

ദേവദാസി സമ്പ്രദായം – ചരിത്രപരവും പ്രാചീനവുമായ തുടർ വായന

ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ നിർത്തലാക്കുകയും, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വിവിധ നിയമങ്ങളിലൂടെ പൂർണമായും തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുമായ ദുരാചാരങ്ങളിൽ ഒന്നായ ദേവദാസി സംസ്‌കാരം ഇപ്പോഴും ഇ

Read More