വായന

ചന്ദ്രമതിയുടെ കഥകൾ: ആകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്നവർ

പുരുഷാധിപത്യപരമായൊരു മൂല്യവ്യവസ്ഥ സ്വന്തം സൗകര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു മൂല്യ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അതേ വ്യവസ്ഥിതിയാണ്. ദൈവസങ്കല്പങ്ങളെപ...

Read More
മുഖാമുഖം

എഴുത്തുകാർ സ്വയം നവീകരിക്കണം: ചന്ദ്രമതി

മലയാളത്തിലെ മുൻനിര എഴുത്തുകാരിൽ ശ്രദ്ധേയയാണ് ചന്ദ്രമതി. ജീവസ്സുറ്റ കഥകളിലൂടെ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ച ഈ എഴുത്തുകാരി 40-ലേറെ വർഷമായി കഥാരംഗത്തു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ചന്ദ്രമതിയുടെ ആത്മകഥാംശമുള്ള...

Read More