ലേഖനം

കാക്ക മലന്നും പറക്കും

മുഖമറിയാൻ കണ്ണാടി നോക്കണമെന്നു പറയാറുണ്ട്. നോക്കു ന്നത് മുഖത്തിന്റെ ഉടമയായതിനാൽ പക്ഷപാതപരമായിരിക്കും കാഴ്ചയെന്നുറപ്പല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ശത്രുവിനെ നോക്കി വേണം സ്വയം അറിയാനെന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞുവച്ചത്. അ...

Read More