കവിത

ആപേക്ഷികം

പറയേണ്ടതായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നിന്നോടു ഞാൻ പറയുന്നില്ലെന്ന്‌നിനക്കു പരാതി. പറയേണ്ടതില്ലാത്ത അപ്രധാനമായ പലതും ചിലപ്പോൾ പറയരുതാത്തതും പറയുന്നുണ്ടെന്നും. വഴിയിൽ മണ്ണു പുതഞ്ഞു കിടന്ന ഭംഗിയുള്...

Read More