ലേഖനം

കാക്കയ്ക്ക്, പശു എഴുതുന്നത്..

പ്രിയ പത്രാധിപർ, ഒരു സാദാ പക്ഷിയുടെ പേരിലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണം എന്ന നിലയ്ക്ക് അങ്ങ യുടെ സംരംഭത്തോട് നേരത്തേതന്നെ ഒരു വിശേഷാൽ മമത തോന്നിയിരുന്നു. വിശേഷിച്ചും ടി പക്ഷിയും എന്റെ കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷ

Read More