കവർ സ്റ്റോറി

ഇന്ത്യൻ നിരീശ്വര വാദത്തിന്റെ പൗരാണിക ദർശനവും വർത്തമാനവും

ഈശ്വരസത്തയിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസഗോപുരങ്ങളുടെ പുണ്യപുരാതന സംസ്‌കാരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതമെന്നും അത് സൃഷ്ടിപരമായ അന്തർദ ർശനമാണെന്നും ഈ പുണ്യമായ ആദ്ധ്യാത്മിക സത്തയിലെ ഈശ്വരസാന്നിദ്ധ്യ...

Read More