കവിത

വാടകവീട്

താമസക്കാരന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ചിലത് വാടകവീട്ടിലുണ്ടാകും ഉയരം കുറഞ്ഞ കട്ടിള തുള വീണ വാതിൽ ചില്ലുപൊട്ടിയ ജാലകം കാറ്റു കയറാത്ത ഉറക്കറ എലികളോടുന്ന മച്ച് പുസ്തകങ്ങളെയുൾക്കൊള്ളാൻ മടിക്കുന്ന െഷൽഫ് ...

Read More