മുഖാമുഖം

എന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ തികച്ചും സ്വതന്ത്രരാണ്: ഇ. ഹരികുമാർ

ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തലക്കെട്ടിലേക്ക് ഒതുക്കിനിർത്താനാവാത്ത കഥകളാണ് ഇ ഹരികുമാറിന്റേത്. പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ ആരവങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പറഞ്ഞ കഥകൾ.മനസ്സിന്റെ അതിലോല ഭാവങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹരികുമാറിന്റെ മിക്...

Read More