കവിത

പ്രണയപൂർവം

അതിമൃദുലമാം എന്റെ കൈവെള്ളയിൽ ഇന്നു മൈലാഞ്ചിയണിയുന്ന സുദിനം. നിൻ സ്‌നേഹരാഗം കലർന്നതിന്നാലതി- ന്നിന്നേറെയേറും തിളക്കം. അതിൽ നിന്റെ പേരിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറി- ച്ചതു ഞാനൊളിച്ചുവച്ചേക്കും. അതിൽ നിന്റെ മിഴ...

Read More