കവിത

ഇടക്കിടെ മരിക്കുന്നൊരോർമ്മ

നിലംതുടച്ചും നിറയെവിളമ്പിയുംനീ നിറച്ച കപ്പയും കറിയുംനാളേറെയായിട്ടുംനാടുവിട്ടോടിയ ഓർമ്മകളിലുണ്ട്. അന്ന്,നിനക്ക് രോഗം വന്നിട്ടില്ല.മിണ്ടാതിരുന്ന്,ആരുടേയും കണ്ണിലൂടെ നീ,നിന്നെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടി...

Read More