കവിത

ഉറുമ്പുകളുടെ സാമ്രാജ്യം

ഉറുമ്പുകൾ തിടുക്കത്തിലങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാ യാത്രയും അന്നം തേടിയാണെന്ന് പറയാനാവില്ല. അവർക്കുമുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത രഹസ്യനീക്കങ്ങൾ. വിടവുകളിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയു...

Read More
കവിത

മണങ്ങളുടെ വഴി

വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി നിറയെ കുറെയേറെ മണങ്ങളാണ്. ആത്തയുടെയും കൈതയുടെയും പേരക്കയുടെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന പഴുത്ത മണം. അടുക്കളപ്പുറത്ത് തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന പറമ്പിലെ പഴക്കുലകളുടെ മഞ്ഞമണം. അടുപ്പിൽ നിന്നെടു...

Read More