വായന

ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വിവർത്തന കാവ്യശാസ്ത്രം

ഇന്ന് ഒരു കാവ്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരു കൂടിയായിരിക്കുന്നു 'ചങ്ങമ്പുഴ'. ''മരത്തിൽ മലരുകൾ പോലെയും ഒഴുക്കിൽ മലരികൾ പോലെയും നൈസർഗികമായി കവിത വിരിയുന്ന മനസ്സിന്നുടമയായിരുന്നു ചങ്ങമ്പുഴ'' എന്നാണ് ലീലാവതി കവിയ...

Read More